A A A K

SmodBIP

Działalność statutowa

Powiatowy Inspektorat zapewnia wykonywanie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zadań wynikających z ustaw, o których mowa w § 1, w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, w szczególności przez:

 1. Zwalczanie:

  a) chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób,
  b) chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych "zoonozami", lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;
 2. Monitorowanie zakażeń zwierząt;
 3. Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
 4. Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
 5. Sprawowanie nadzoru nad:

  a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
  b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
  c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt,
  d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,
  e) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
  f) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
  g) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
  h) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
 6. Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;
 7. Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.


Opublikował: Rafał Gosk
Publikacja dnia: 27.09.2010
Podpisał: Zygmunt Dąbrowski
Dokument z dnia: 27.09.2010
Dokument oglądany razy: 5 064